Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bommel & Bach
Versie 2022.1

Inleiding

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van onze Website, een bestelling plaatst via onze website of anderszins een overeenkomst met ons sluit. Deze algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als klant. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
Bommel & Bach: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alta Meubelen. Bommel & Bach is een handelsnaam van Alta Meubelen. Bommel & Bach wordt in deze Algemene Voorwaarden ook aangeduid als ‘ons’ of ‘wij’. Onze verdere gegevens zijn:
Handelsnamen: Bommel & Bach
Postadres: Industrieweg 37
7951 TA Staphorst
Bezoekadres: Industrieweg 37
7951 TA Staphorst
E-mailadres: info@bommelbach.nl
Telefoonnummer: 0522-236040
KvK-nummer: 05056277
BTW-nummer: NL810575693B01
Statutaire zetel: Staphorst

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument (iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen) om een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken, zoals bepaald in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek.
Klant: natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, die een Overeenkomst aangaat met Bommel & Bach en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Bommel & Bach en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Website: de website van Bommel & Bach, te raadplegen via www.BommelBach.nl

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Bommel & Bach zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Bommel & Bach slechts bindend, indien en voor zover deze door Bommel & Bach uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  1.3. Wanneer één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand. De betreffende bepaling wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling en de Overeenkomst.
 2. Informatie en prijzen
  2.1. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Bommel & Bach kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Bommel & Bach afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
  2.2. Bommel & Bach kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
  2.3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen op offertes en Overeenkomsten of op enige andere opgave van Bommel & Bach in euro’s, exclusief b.t.w., exclusief kosten van vervoer en transport, exclusief declaraties van ingeschakelde derden exclusief eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
  2.4. Een stijging van kostprijsbepalende factoren (zoals – maar niet uitsluitend – wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen), ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, mag door Bommel & Bach worden doorberekend aan Klant als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
  2.5. Bommel & Bach is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs overeenkomen. Klant kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbieden en offertes (al dan niet uitgevoerd) door Bommel & Bach. Offertes gelden niet voor nabestellingen en/of toekomstige orders.
 3. Totstandkoming Overeenkomst
  3.1. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Bommel & Bach het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
  3.2. Bommel & Bach heeft het recht onderzoek te doen naar de vraag of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en naar alle feiten en factoren die van belang kunnen zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Bommel & Bach op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Bommel & Bach gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
  3.3. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Bommel & Bach en Klant.
  3.4. Voor zover in de Overeenkomst wordt afgeweken van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden geldt de inhoud van de Overeenkomst.
  3.5. De volgende bepalingen van dit artikel zijn slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  3.6. Een aanvaarding door Klant van een aanbod van Bommel & Bach, met daarin een vermelding van de toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van Klant (al dan niet met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Bommel & Bach), heeft geen werking voor zover het de toepasselijkheid van de voorwaarden van Klant en/of de uitsluiting van de voorwaarden van Bommel & Bach inhoudt. Artikel 19 van het Weens koopverdrag (CISG) is niet van toepassing. Het bepaalde in het volgende lid is onverminderd van toepassing.
  3.7. Een Overeenkomst tussen Bommel & Bach en Klant komt pas tot stand wanneer Klant de offerte getekend heeft geretourneerd, Bommel & Bach een e-mail van Klant heeft ontvangen waarin Klant uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van Bommel & Bach, Klant telefonisch heeft aangegeven (zonder nader voorbehoud of voorwaarde) akkoord te zijn met het aanbod van Bommel & Bach dan wel wanneer Bommel & Bach (of een Derde namens Bommel & Bach) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
  3.8. Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen door Klant slechts bewezen worden door geschriften. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die Overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt.
  3.9. Wijzigingen in de samenstelling van de order kunnen leiden tot wijzigingen in de levertijd. Indien Klant haar order in gevolge het vorige lid wenst te wijzigen accepteert zij op voorhand de wijziging in de levertijd.
  3.10. Een samengestelde offerte of order verplicht Bommel & Bach niet tot het leveren van een gedeelte van de goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Registratie
  4.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
  4.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
  4.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Bommel & Bach is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
  4.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Bommel & Bach daarvan in kennis te stellen, zodat Bommel & Bach gepaste maatregelen kan nemen.

4a Artikel 1.
Al onze offertes, prijslijsten en andere publicaties zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald. De prijzen die wij in onze prijslijsten noemen zijn inkoopprijzen. Deze voorwaarden maken deel uit van elke door ons met een koper gesloten overeenkomst en zijn van toepassing op alle uit hoofde van zodanige overeenkomst uitgevoerde leveranties. Generlei bedingen, voorwaarden of gebruiken van kopers maken deel uit van met ons gesloten overeenkomsten en zodanige bedingen, voorwaarden of gebruiken binden ons derhalve niet, tenzij wij deze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van een koper prevaleren deze voorwaarden, tenzij wij de koper schriftelijk hebben bevestigd, dat diens voorwaarden prevaleren.

Artikel 2.
Onze verkopen en leveringen geschieden tegen de op het moment van bestelling geldende prijzen. Alle prijzen gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, exclusief omzetbelasting, transportkosten vanaf ons bedrijf en/of rechten welke voor de aflevering van een order mochten worden ingevoerd en/of geheven. Leveringen boven € 500,–, netto, worden franco huis geleverd, uitgezonderd zendingen per post, expresse of onder rembours. Leveringen tot € 500,–, netto, worden ongefrankeerd verzonden. Voor verpakkingsmateriaal, zoals kisten, kratten, containers, pallets ed., welke niet bestemd zijn voor eenmalig gebruik, kan/kunnen statiegeld/rouleringskosten in rekening worden gebracht. Bij terugname wordt, mits het vorenbedoelde verpakkingsmateriaal nog en goede en onbeschadigde staat is, het in rekening gebrachte statiegeld gecrediteerd/verrekend. Alle prijsverhogingen, ontstaan door wisselingen in valutakoersen, prijsverhogingen van toeleveranciers, overheidsmaatregelen, of welke buiten ons gelegen oorzaak dan ook, kunnen door ons aan een koper in rekening worden gebracht. Wij behouden ons het recht voor wegens “kredietbeperking” een toeslag op onze facturen te berekenen.

Artikel 3.
Betaling van onze facturen dient te geschieden netto binnen 30 dagen. Bij latere betaling kunnen wij over het factuur-bedrag of over het eventueel openstaande facturen-saldo een rente berekenen van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle zal worden gerekend, een en ander met een minimum rente-bedrag van € 2,50 per maand. Blijft een koper – na aanmaning – in gebreke met betaling of mocht voor of tijdens de levering van de zaken twijfel ontstaan over de volkomen kredietwaardigheid van een koper, dan hebben wij het recht waarborgen te verlangen en – verdere – leveringen op te schorten, totdat naar onze mening voldoende waarborgen zijn gesteld. Indien – en zulks is uitsluitend ter onzer beoordeling – geen voldoende waarborgen – kunnen worden gesteld, hebben wij de bevoegdheid de opdracht of de overeenkomst niet – verder – uit te voeren en/of als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op schadevergoeding deswege. Vertraging bij de eventuele verdere leveringen en/of andere gevolgen uit voornoemde hoofde ontstaan, zijn geheel voor rekening en risico van de koper. Bij wanbetaling zijdens de koper komen zowel de gerechtelijke, als de buitengerechtelijke kosten voor diens rekening. De buitengerechtelijke kosten zullen 15% van de hoofdsom (men) en rente bedragen, exclusief b.t.w., met een minimum van € 25,–, exclusief b.t.w.. Indien het ons noodzakelijk voorkomt het faillissement van een koper aan te vragen, dan zal deze de kosten van zo’n faillissementsaanvraag tevens verschuldigd zijn. Bij betaling van onze facturen binnen 14 dagen na factuurdatum zijn kopers gerechtigd eventueel in rekening gebrachte kredietbeperking in mindering te brengen. Wij zijn gerechtigd bij overschrijding van de betalingstermijn verdere leveringen onder rembours te doen.

Artikel 4.
Onverminderd het risico van een koper met betrekking tot geleverde zaken, behouden wij ons het recht van eigendom op zodanige zaken voor, totdat de koopprijs en eventuele renten en kosten volledig door een koper is/zijn voldaan. Hetzelfde geldt, indien een koopsom/factuurbedrag in een rekening-courant verhouding is geboekt of in een saldo-biljet is opgenomen. In zo’n geval strekt ons eigendomsrecht tot zekerheid voor onze aanspraken op het saldo, eventueel vermeerderd met renten en kosten.

Artikel 5.
In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben, noch redelijkerwijs kunnen hebben en welke een levering van enige gekochte zaak onmogelijk maakt, worden wij ontslagen van onze verplichtingen uit hoofde van de met een koper gesloten overeenkomst. Een koper kan ingeval van overmacht geen vergoeding van door deze geleden schade van ons vorderen. Ingeval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering tengevolge van de overmacht duurt. Wij zullen een koper schriftelijk in kennis stellen van vertraging in de levertijd tengevolge van overmacht.

Artikel 6.
Alle door ons opgegeven levertijden worden bij benadering aangegeven en gaan in, wanneer alle gegevens omtrent de levering bekent zijn. Levering van een order kan door ons geschieden in gedeelten, naarmate de zaken gereed of voorradig zijn en in dat geval dienen de facturen, door ons voor die gedeeltelijke leveringen verzonden, door een koper te worden voldaan als is bepaald in art. 3. Levertijden worden zoveel mogelijk in acht genomen, zonder dat een koper wegens overschrijding ervan het recht heeft op weigering van de zaken, weigering tot betaling van de koopsom of op schadevergoeding. Alle op de geleverde zaken betrekking hebbende reclames dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken te zijn ingediend. Na die termijn kunnen geen reclames meer in behandeling worden genomen. Retourzending van door ons geleverde zaken kan alleen na onze goedkeuring plaatsvinden. Retour gezonden zaken worden alleen aanvaard als deze franco zijn verzonden. Het doen van enige reclame schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7.
Indien een koper door hem gekochte zaken op afroep wenst afgeleverd te krijgen, neemt dit niet weg dat de factuur voor de verkochte zaken op de vervaldatum opeisbaar is en dienovereenkomstig zal moeten worden betaald. Nog niet afgeleverde zaken, die wachten op afroep, staan voor rekening en risico van de koper in onze magazijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8.
Wij staan in voor de goede kwaliteit van onze producten. Indien en voor zover wij garantie verstrekken, zal deze garantie bestaan uit de garantie die een fabrikant van een zaak geeft. Zelf geven wij geen andere of uitgebreidere garantie, dan hetgeen wettelijk is bepaald. Indien wij om welke reden dan ook aansprakelijk zijn voor (product)-schade, zal een koper ten hoogste recht hebben op de wettelijke schadevergoeding. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, noch voor omzetverlies en/of winstderving.

Artikel 9.
Indien wij met een relatie zijn overeengekomen zaken op zicht of in consignatie te leveren is deze relatie volledig aansprakelijk voor aldus geleverde zaken, ook bij het etaleren of het op enig andere wijze tentoonstellen van die zaken. Elke waardevermindering door beschadiging of anderszins aan op zicht of in consignatie geleverde zaken is voor rekening van onze relatie.

Artikel 10.
Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing. Alle geschillen tussen ons en kopers zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde Nederlandse Burgerlijke Rechter.

 1. Uitvoering Overeenkomst en eigendomsvoorbehoud
  5.1. Bommel & Bach is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
  5.2. De vermelde en/of overeengekomen termijnen (zoals – maar niet uitsluitend – levertijden) gelden bij benadering en niet als fatale termijnen.
  5.3. In het geval Klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf geldt dat Klant niet gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij Bommel & Bach, na het uitblijven van levering binnen de overeengekomen levertijd, schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog te leveren, en levering ook binnen deze termijn uitblijft.
  5.4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
  5.5. Bommel & Bach is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
  5.6. De geleverde zaken blijven uitsluitend in eigendom van Bommel & Bach, zolang Klant niet heeft voldaan aan de vorderingen: (a) ter zake van door Bommel & Bach aan Klant krachtens deze of enige andere (al dan niet toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, en/of, (b) ter zake van krachtens de onder a genoemde Overeenkomsten ten behoeve van Klant verrichte of nog te verrichten diensten, en/of, (c) voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals (maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
  5.7. Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van Bommel & Bach onder eigendomsvoorbehoud op Klant openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.
  5.8. Alle zaken die Bommel & Bach aanwijst en waarvan Bommel & Bach middels facturen of anderszins kan aantonen dat zij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator) behoudens tegenbewijs geacht van Bommel & Bach afkomstig te zijn.
  5.9. De waarde van de af te geven zaken wordt geacht maximaal 50% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen, maar zal nooit de totale openstaande vorderingen overtreffen. De (buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte worden geacht 25% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen.
  5.10. Klant mag de zaken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits Klant bij haar klanten eveneens een uitgebreid eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
  5.11. Wanneer aan Klant surséance van betaling aanvraagt of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard is hij vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.
  5.12. De door of namens Bommel & Bach verstrekte stalen, displays monsters, brochures, flyers en ander marketing- en verkoopmateriaal blijven eigendom van Bommel & Bach en worden op diens eerste verzoek op kosten van de koper aan de Bommel & Bach geretourneerd.
  5.13. Alle zaken die Bommel & Bach aanwijst en waarvan Bommel & Bach middels facturen of anderszins kan aantonen dat zij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator of bewindvoerder) behoudens tegenbewijs geacht van Bommel & Bach afkomstig te zijn.
  5.14. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zorgt Klant voor eigen rekening en risico ervoor dat Bommel & Bach of de door Bommel & Bach ingeschakelde derden tijdig kunnen beschikken over:
  – alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot de omstandigheden die relevant zijn voor de levering van de zaken en verder alle gegevens die Bommel & Bach nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst;
  – de benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen).
  5.15. Klant staat er voor in dat de door of namens haar aan Bommel & Bach verstrekte gegevens en voorzieningen (mede) als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. Klant dient zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen. De uitvoerings- c.q. leveringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Klant deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan Bommel & Bach ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan aan Bommel & Bach, wordt de uitvoeringstermijn voor een gelijkdurende periode opgeschort.
  5.16. Bommel & Bach zal zich naar beste kunnen inspannen overeengekomen diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
  5.17. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.
  5.18. De volgende bepalingen van dit artikel gelden uitsluitend indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  5.19. De zaken worden geleverd Ex Works (af fabriek) zoals omschreven in Incoterms 2010, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Levering en transport komen in alle gevallen voor rekening en risico van Klant (ook wanneer partijen in afwijking van het voorgaande overeenkomen dat Bommel & Bach zorg zal dragen voor transport), tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. In alle gevallen heeft Klant een afnameplicht.
  5.20. Indien is overeengekomen dat Bommel & Bach zorg draagt voor transport en Klant de producten tijdens transport door Bommel & Bach wenst te laten verzekeren, of anderszins eisen voor transport heeft, dient zij zulks schriftelijk met Bommel & Bach overeen te komen. De verzekering geschiedt voor rekening en risico van Klant.
  5.21. Indien Klant de producten zelf wenst te verzekeren zal Bommel & Bach Klant op eerste verzoek alle gegevens verstrekken die nodig zijn voor het afsluiten van een transportverzekering.
  5.22. Indien is overeengekomen dat Bommel & Bach zorg draagt voor transport zal Klant aan Bommel & Bach alle voor het transport noodzakelijke gegevens aanleveren, waaronder, maar niet beperkt tot, de juiste documenten voor douane(s). Het risico behorende bij de volledigheid en/of juistheid van de gegevens rust op Klant. Eventuele vertraging in de levertijd door oponthoud bij douane, al dan niet veroorzaakt door onvolledige of onjuiste verstrekking van gegevens door Klant, is voor rekening en risico van Klant.
  5.23. Indien producten door overmacht of door verzuim van Klant in de nakoming van haar afnameplicht niet in ontvangst worden genomen, althans niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is Bommel & Bach gerechtigd deze producten voor rekening en risico van Klant op te slaan en betaling te verlangen zonder dat Klant een recht op opschorting van betaling toekomt.
  5.24. Indien Klant haar afnameplicht verzuimt na te komen is Bommel & Bach gerechtigd de producten na ommekomst van een termijn van 4 weken nadat de producten afgenomen hadden moeten worden namens Klant te verkopen tegen een door Bommel & Bach te bepalen redelijke prijs. Bommel & Bach is in dat geval gerechtigd de aan haar betaalde koopsom te verrekenen met al haar vorderingen op Klant, inclusief haar vorderingen tot schadevergoeding.
  5.25. Klant is niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst indien de late levering (mede) aan Klant is toe te rekenen.
  5.26. Klant zal te allen tijde eventuele instructies van Bommel & Bach met betrekking tot opslag van de door Bommel & Bach geleverde producten opvolgen.
  5.27. Klant blijft zelf en voor eigen rekening verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer:
  – het bestuur, de bedrijfsvoering en de veiligheid van haar bedrijf/organisatie, de uitoefening van de activiteiten van haar bedrijf/organisatie en haar eigen zakelijke aangelegenheden;
  – de door Klant genomen beslissingen omtrent de mate waarin zij zich op de door Bommel & Bach geleverde diensten wenst te baseren, alsmede omtrent het gebruik en de implementatie daarvan;
  – de door Klant genomen beslissingen die van invloed zijn op de werkzaamheden en de uitkomsten daarvan;
  – de in- en verkoop van zaken.
 2. Instructies
  6.1. Klant kan het langst van de door Bommel & Bach geleverde zaken (blijven) genieten, indien Klant zorgvuldig met de zaken omgaat. Klant dient daartoe alle instructies en aanwijzingen tijdig en nauwkeurig op te volgen die door Bommel & Bach, de leveranciers van Bommel & Bach en de fabrikant worden gegeven.
  6.2. Instructies en aanwijzingen kunnen worden gepubliceerd op de website van Bommel & Bach, maar ook op andere wijze worden bekendgemaakt, bijvoorbeeld door deze mee te leveren bij levering van de zaken.
  6.3. Evenmin is Bommel & Bach aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onzorgvuldig gebruik of het niet in acht nemen van aanwijzingen of instructies.
 3. Controle producten, reclametermijn en recall
  7.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  7.2. Klant dient zaken voor of tijdens de aflevering te (laten) inspecteren en diensten direct na afloop van de uitvoering van de diensten te (laten) inspecteren. Zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen bij voorkeur direct bij de controle, maar uiterlijk 24 uur na de aflevering van de zaken c.q. uitvoering van de diensten schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan Bommel & Bach te worden medegedeeld. Indien Klant geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de zaken/diensten tijdig te (laten) inspecteren geldt dat tussen partijen als vaststaand moet worden aangenomen dat de producten zijn afgeleverd zonder zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken c.q. dat de diensten aan de Overeenkomst beantwoorden. Mocht Klant bij constatering van gebreken/tekortkomingen, zonder schriftelijk akkoord van Bommel & Bach, overgaan tot c.q. verder gaan met de verkoop, uitlevering, behandeling, installatie c.q. verwerking van de geleverde zaken, dan accepteert Klant de geleverde zaken en diensten en vervalt de mogelijkheid zich te beroepen op het geconstateerde gebrek/tekortkoming.
  7.3. Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient Klant binnen 24 uur na de ontdekking ervan schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan Bommel & Bach mede te delen.
  7.4. Indien Klant verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen en conform de voorschriften als genoemd in dit artikel Bommel & Bach van het gebrek op de hoogte te stellen, verliest Klant het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door het gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen. In dat geval heeft Klant onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en/of schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming.
  7.5. Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen of kleuren, dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de producten, onvolkomen in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of grondstoffen waarbij deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen of grondstoffen, leiden er niet toe dat het af- of opgeleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt en geven Klant noch recht op annulering of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, noch recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren.
  7.6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is, dit toerekenbaar is aan Bommel & Bach en dat tijdig en op de juiste wijze aan Bommel & Bach is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal Bommel & Bach de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na terugontvangt daarvan of, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Klant, ter keuze van Bommel & Bach, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan, dan wel (ter keuze van Bommel & Bach) vervangende vergoeding daarvoor aan Klant voldoen tot een maximum van het aankoopbedrag van (het betreffende onderdeel van) de gebrekkige zaak.
  7.7. Indien vaststaat dat een dienst niet conform de Overeenkomst is uitgevoerd, dit toerekenbaar is aan Bommel & Bach en dat tijdig en op de juiste wijze aan Bommel & Bach is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal Bommel & Bach de dienst alsnog op de juiste wijze uitvoeren dan wel (naar keuze van Bommel & Bach) vervangende vergoeding daarvoor aan Klant voldoen tot een maximum van de prijs van (het betreffende onderdeel van) de dienst.
  7.8. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij Bommel & Bach, daaronder begrepen eventuele onderzoekskosten, integraal voor rekening van Klant.
  7.9. Reclames geven Klant niet het recht om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of te verminderen.
  7.10. Klant zal geen algehele- of gedeeltelijke terugroeping (recall) initiëren van door Bommel & Bach geleverde producten zonder voorafgaande toestemming van Bommel & Bach.
  7.11. Op verzoek van Bommel & Bach zal Klant een algehele- of gedeeltelijke terugroeping (recall) initiëren van door Bommel & Bach geleverde producten. Bommel & Bach zal in dat geval de, hiermee samenhangende, in redelijkheid gemaakte, kosten van Klant vergoeden.
 4. Herroepingsrecht
  8.1. Dit artikel is slechts van toepassing op Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  8.2. Wanneer Klant gebruik maakt van het Herroepingsrecht, zijn de kosten voor het terugzenden van de te retourneren producten voor rekening van Klant.
  8.3. Wanneer Klant gebruik maakt van het Herroepingsrecht, is Klant aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien een behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
  8.4. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen bij een terechte uitoefening van het Herroepingsrecht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Bommel & Bach de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Bommel & Bach aanbiedt het product zelf af te halen, mag Bommel & Bach wachten met terugbetalen tot Bommel & Bach het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  8.5. In de wet (art. 6:230p BW) staan diverse uitzonderingen op het Herroepingsrecht. Zo heeft Klant geen Herroepingsrecht in geval het gaat om maatwerkproducten. De wet omschrijft dit als ‘de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn’. Het voorgaande betekent onder meer dat Klant geen gebruik kan maken van het Herroepingsrecht in geval van op maat gemaakte prikkabels.
 5. Betaling en opeisbaarheid
  9.1. Klant dient betalingen aan Bommel & Bach volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Bommel & Bach is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Klant dient de volledige prijs voorafgaand aan de levering te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. In het geval Klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en partijen zijn overeengekomen dat betaling geschiedt na aflevering c.q. na toezending van een factuur, geldt dat de betaling binnen 8 dagen na factuurdatum zonder opschorting of verrekening per bank dient te geschieden.
  9.2. Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct of zo snel mogelijk aan Bommel & Bach te melden.
  9.3. De volgende bepalingen van dit artikel gelden naast de hierboven genoemde bepalingen uitsluitend in het geval Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  9.4. Al hetgeen Klant aan Bommel & Bach verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar indien een betalingstermijn is overschreden, het faillissement (of het in een ander land gehanteerde equivalent daarvan) van Klant is uitgesproken, Klant surseance van betaling (of het equivalent daarvan) aanvraagt, wanneer de vennootschap van Klant wordt ontbonden of geliquideerd of haar bedrijfsvoering staakt, of indien Klant een natuurlijk persoon is het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering (of het equivalent daarvan) of onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
  9.5. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Klant verplicht op verzoek van Bommel & Bach een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Klant niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. Bommel & Bach heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en haar schade op Klant te verhalen.
  9.6. Het recht van Klant om zijn vorderingen op Bommel & Bach te verrekenen met verplichtingen aan Bommel & Bach uit welke hoofde dan ook is uitgesloten. Klant heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.
  9.7. Bommel & Bach heeft het recht om op een order vermelde zaken in gedeelten te leveren (deelleveranties) en overeenkomstig te factureren.
 6. Garantie bij zakelijke aankopen
  10.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  10.2. Bommel & Bach is niet aansprakelijk voor schade (en schiet niet tekort in de nakoming van haar verplichtingen) indien haar producten niet voldoen aan eisen en regelgeving van andere landen dan Nederland. Dit betreft onder meer, maar niet uitsluitend, wetgeving, benodigde vergunningen, fiscale aangelegenheden en importregelgeving. Klant is zelf verantwoordelijk voor dergelijke aanspraken indien zij de producten invoert in c.q. uitvoert naar andere landen dan Nederland.
  10.3. Klant vrijwaart Bommel & Bach voor iedere aanspraak van derden op grond van het feit dat de producten niet voldoen aan de wet- en regelgeving ter plaatse (buiten Nederland) voor zover die door Klant of aan hem gelieerde ondernemingen in het desbetreffende land in het verkeer zijn gebracht.
  10.4. Klant vrijwaart Bommel & Bach voor iedere schadeaanspraak van derden die het gevolg is van het gebruik van de producten voor zover die door Klant of aan hem gelieerde ondernemingen in het desbetreffende land in het verkeer zijn gebracht.
  10.5. Indien Klant de producten voorziet van eigen verpakkingen vrijwaart zij Bommel & Bach voor alle schade die Bommel & Bach mocht lijden ten gevolge van de verpakking van Klant.
  10.6. Indien garantie niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, geldt dat Bommel & Bach geen garantie geeft op de geleverde zaken, diensten en verrichte werkzaamheden. Garantie geldt nooit op opruimpartijen, speciale partijen en/of actiepartijen (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat er toch garantie geldt voor de betreffende bijzondere partijen).
  10.7. Klant kan alleen aanspraak maken op garantie indien zij alle instructies van Bommel & Bach, de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en verder alle verbintenissen tegenover Bommel & Bach is nagekomen en nakomt.
  10.8. Iedere garantie houdt uitsluitend in dat Bommel & Bach gedurende een bepaalde periode garandeert dat het verkochte geen gebreken vertoont die het gevolg zijn van ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Afwijkingen van de specificaties die er niet toe leiden dat het verkochte niet (langer) geschikt is voor het doel waarvoor Klant het gekochte gebruikt, leveren geen tekortkoming van Bommel & Bach onder deze garantiebepaling op.
  10.9. Alleen Klant kan een beroep doen op garantie. De garantie is niet overdraagbaar en door deze bepaling wordt ook voorkomen dat de garantie (goederenrechtelijk) kan worden overgedragen.
  10.10. Een door Bommel & Bach gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van Bommel & Bach in voor eventueel door Klant of door derden geleden schade.
  10.11. In geval van vervanging of herstel wordt uitdrukkelijk geen nieuwe garantie(periode) voor de vervangende of herstelde zaken verstrekt.
  10.12. Klant dient er voor eigen rekening en risico zorg voor te dragen dat de eindgebruiker van de door Bommel & Bach geleverde zaken, beschikt over alle relevante veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, leginstructies, verwerkingsvoorschriften, installatie-instructies of andere instructies die, door of namens Bommel & Bach, de leverancier van Bommel & Bach en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd. Klant vrijwaart Bommel & Bach voor aanspraken van derden (waaronder de eindgebruiker) die veroorzaakt zijn door of verband houden met het feit dat de eindgebruiker niet beschikte over voornoemde instructies.
 7. Aansprakelijkheid en overmacht
  11.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  11.2. Bommel & Bach is nooit aansprakelijk voor schade, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten gevolge van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij Klant als bij derden. Tevens is Bommel & Bach niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Bommel & Bach in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.
  11.3. Indien Bommel & Bach wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
  11.4. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende order te boven gaan bij een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst tot levering.
  11.5. In geval van aansprakelijkheid is Bommel & Bach uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bommel & Bach aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Bommel & Bach toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
  11.6. Bommel & Bach is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
  11.7. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bommel & Bach of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
  11.8. Indien Klant in gebreke mocht komen in de nakoming van de Overeenkomst, dan is Klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Bommel & Bach daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.
  11.9. Klant zal Bommel & Bach vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Bommel & Bach daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van Klant.
  11.10. De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel is ook van toepassing op garanties.
  11.11. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Bommel & Bach naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat Klant aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
  11.12. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bommel & Bach geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Bommel & Bach niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Bommel & Bach of van derden waarvan Bommel & Bach op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van Bommel & Bach.
  11.13. In geval van overmacht is Bommel & Bach niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
  11.14. Bommel & Bach heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bommel & Bach haar verbintenis had moeten nakomen.
 8. Opschorting en ontbinding
  12.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  12.2. Bommel & Bach behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten indien Klant niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en eerdere Overeenkomsten met Bommel & Bach is nagekomen.
  12.3. Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Bommel & Bach gerechtigd de Overeenkomst (geheel of geldelijk – zulks naar keuze van Bommel & Bach) door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van Klant, Klant in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, Klant surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd, Klant haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.
  12.4. Voor zover Klant een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order of gedeelte daarvan waarin Bommel & Bach toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende orders en/of leveringen.
 9. Intellectuele eigendomsrechten
  13.1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Bommel & Bach de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde producten, de door haar gedane aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, beeld- en woordmerken, handelsnamen, programmatuur enz.
  13.2. Het is Klant uitdrukkelijk verboden het merk Bommel & Bach of andere aan Bommel & Bach toebehorende merk- en handelsnamen en overige rechten van intellectuele eigendom te gebruiken voor de verkoop van andere producten dan producten van Bommel & Bach in door Bommel & Bach gelabelde verpakkingen.
  13.3. Indien Klant opmerkt dat de producten van Bommel & Bach inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, dan wel dat een derde inbreuk maakt op een aan Bommel & Bach toebehorend recht van intellectuele eigendom, dient Klant Bommel & Bach daarvan direct op de hoogte te stellen.
  13.4. Voor het geval een derde inbreuk maakt op een aan Bommel & Bach toebehorend recht van intellectuele eigendom is Klant gehouden om haar medewerking te verlenen teneinde Bommel & Bach in staat te stellen om in- en buiten rechte tegen deze inbreuk op te treden.
  13.5. Klant is niet bevoegd wijzigingen aan te brengen aan verpakkingen van Bommel & Bach.
 10. Slotbepalingen
  14.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bommel & Bach partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. Het bewijs van een overeengekomen ander rechtstelsel kan slechts geleverd worden door een door beide partijen ondertekend schriftelijk stuk.
  14.2. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
  14.3. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Bommel & Bach gevestigd is. Het staat Bommel & Bach echter vrij een geschil voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Bommel & Bach en Klant ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.
  Bijlage I

Modelformulier voor ontbinding / herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan:
Bommel & Bach
Industrieweg 37
7951 TA Staphorst
info@bommelbach.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) Bommel & Bach hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.